Heyx3: Yamashita Tomohisa (Yamapi) – One in a million (Short Live Version)